banner

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie”

Numer ogłoszenia 544137-N-2018 data zamieszczenia: 12.04.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty Budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Przedmiot zamówienia:

Budowa kanałów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Rudy, przysiółki Brantolka i Przerycie obejmująca obszar dróg gminnych tj. ul. Dębowej, Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Rzecznej, Sobieskiego, Sosnowej, Świerkowej, Wierzbowej, Zielonej, Przerycie oraz w niewielkiej części terenów prywatnych ( łąki, drogi).

Przebiegać będzie również pod ciekiem wodnym Wierzbnik, linią klejową Kopalni Piasku Kotlarnia oraz drogą wojewódzką nr 919 (ul. Gliwicka).

Ścieki z planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej trafią do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Zielonej. 

  • budowa studni rewizyjnych, kaskadowych, rozprężnych oraz przyłączeniowych wg. projektu.
  • budowa przykanalików/przyłączy kanalizacyjnych zakończonych studzienkami przyłączeniowymi na poszczególnych posesjach mieszkańców wg. projektu,
  • budowa 9 szt. przepompowni sieciowych ścieków P1 – P9 wraz z wyposażeniem zgodnym ze specyfikacją elementów wyposażenia pompowni wg. projektu, oraz zapisów niniejszego SIWZ.
  • podłączenie przepompowni do wcześniej przygotowanych przyłączy energetycznych,
  • wykonanie innych prac koniecznych do zrealizowania zamówienia.

Szczegółowe informacje i treść ogłoszenia przetargowego:
http://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=13000&idmp=713&r=r