banner

Dotyczy: możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej oraz sposobu rozliczania za odprowadzane ścieki

Data dodania wpisu: 1 sierpnia 2015 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej (w skrócie GPWiK) informuje, że posesje graniczące z kanalizacją sanitarną mogą przyłączać się do w/w kanalizacji.

Na zasadach określonych poniżej:

  1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza. Wniosek
  2. Zgłośić przyłącze do odbioru, którego dokonają służby GPWiK


Warunkiem odbioru przyłącza wykonywanego przez podmiot inny niż GPWiK sp. z o.o. jest pozytywny wynik próby szczelności, wykonywanej przez Wykonawcę przyłącza w obecności przedstawiciela GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, oraz dostarczenie atestów użytych materiałów. Odbiór przyłącza powinien być dokonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie jego odcinki ulegające zakryciu (tzw. prace zanikające), należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem.

Jednocześnie informujemy, że w rozliczeniach za dostawę wody i odprowadzanie ścieków, istnieje możliwość odliczenia od ilości ścieków, ilości wody zużywanej na podlewanie przydomowego ogródka, jako tę, która nie powoduje powstawania ścieków. Ilość tej bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszającą ilość odprowadzanych ścieków, może być ustalana na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza (podlicznika), zainstalowanego i eksploatowanego na koszt odbiorcy usług.
Odbiorca usług będzie mógł skorzystać z możliwości pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków, o ilość bezpowrotnie zużytej wody, według zasad określonych w Warunkach Technicznych, o wydanie których, należy się zwrócić do naszego Przedsiębiorstwa. Link do wniosku
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze GPWiK w Kuźnia Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45, lub telefonicznie pod nr. tel. 324147238, 324147251 lub tel. kom +48 662106687, w dni robocze w godzinach 7 ÷ 15-tej.
 

Informujemy także, że w przypadku korzystania przez Państwa z własnego ujęcia wody (studni) w sposób powodujący powstawanie ścieków odprowadzanych do kanalizacji, niezbędne jest zainstalowanie licznika ilości tej wody, w celu rozliczenia ilości odprowadzanych ścieków.
Sposób jego podłączenia, odbioru i rozliczenia, określają wspomniane wcześniej Warunki Techniczne.
Nie zainstalowanie tego licznika powoduje, że rozliczanie za ścieki, odbywać się będzie w sposób ryczałtowy, wg ilości zamieszkałych osób, zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.

Wprowadzanie ścieków do kanalizacji bez opomiarowania, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest nielegalne i podlega karze.

Przypominamy także o bezwzględnym zakazie wprowadzania wody deszczowej i roztopowej do kanalizacji sanitarnej.