banner

Charakterystyka techniczna oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej

Nowa oczyszczalnia jest oczyszczalnią mechaniczno – biologiczną. Pracuje w technologii oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego. Ścieki sanitarne w procesie oczyszczania przechodzą przez następujące obiekty technologiczne: przepompownię, w której następuje odseparownie dużych zanieczyszczeń mechanicznych, budynek sitopiaskownika, zawierający urzadzenia do oddzielanie ciał stałych do wielkości 5 mm, tzw. skratek, oraz oddzielacz piasku, zbiornik wielofunkcyjny, składający się z trzech części: zbiornika retencyjnego, w którym ścieki są gromadzone i uśredniane, dwóch bioreaktorów, w których następuje biologiczne ich oczyszczanie oraz zbiornika na osad nadmierny, studnię rozprężno – pomiarową. Oczyszczalnia ścieków wyposażona została w urządzenia pomiarowe on–line wszystkich niezbędnych wielkości fizykochemicznych, oraz pełną wizualizację komputerową parametrów procesu. W celu zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń, ważniejsze z nich zostały zdublowane. Zainstalowany zespół prądotwórczy, w przypadku braku zasilania z zewnątrz, może zasilać wszystkie obiekty i urządzenia oczyszczalni. Praca oczszczalni jest zdalnie monitorowana przez łącze internetowe. Układ sterowania został wykonany w oparciu o dwa sterowniki mikroprocesorowe PLC , pracujące w układzie redundancji, oraz oddalonych węzłów wejść/wyjść dwustanowych i analogowych. Sterowniki zbierają dane z wszystkich obiektów i wypracowują sygnały dla urządzeń wykonawczych. Pomiary analogowe wielkości fizykochemicznych takich jak: temperatura, pH, stężenie tlenu, redox i stężenie osadu, oparte są na systemie IQnet firmy WTW. Pomiary ciśnienia i poziomu realizowane są sondami hydrostatycznymi, a pomiar detekcji piany sondami ultradźwiękowymi. Przepływy ścieków surowych i oczyszczonych, mierzą indukcyjne przetworniki przepływu. Sieciowa konfiguracja systemu, czyni go otwartym na dalszą rozbudowę zarówno w zakresie sterowania jak i pomiarów.

System realizuje następujące funkcje:

  • wizualizację przebiegów prowadzonego procesu technologicznego na ekranach synoptycznych systemu komputerowego,
  • pomiary wielkości analogowych, ich wizualizację oraz sygnalizacje przekroczeń,
  • wymagane automatyczneregulacjeparametrówprocesu,
  • sygnalizacje stanów pracy i awarii urządzeń,
  • sterowanie dostępnych urządzeń w trybach pracy ręczny/zdalny/automatyczny,
  • archiwizację wybranych parametrów technolo- gicznych,
  • tworzenie raportów i zestawień z wybranych dostępnych danych.

Przy oczyszczalni został wybudowany też budynek laboratoryjno-administracyjny, w którym  oprócz funkcji administracyjno-biurowych, prowadzone będą analizy próbek ścieków w zakresie BZT , stężenia CHZT , zawiesiny oraz mikroskop- 5 Crowe badania osadu czynnego. Pomieszczenia, które do tej pory pełniły funkcje biur, zostały przeznaczone na cele socjalne dla pracowników. Zmiany zabudowy na terenie działki na której znajduje się oczyszczalnia, wpłynęły korzystnie na okoliczny krajobraz, ponieważ zlikwidowane zostały stare budynki złóż bilogicznych i osadników, a wybudowane nowe obiekty stanowią zharmonizowaną i estetyczną całość. Nowo wybudowana oczyszczalnia w pełni spełnia wymagania ochrony środowiska zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 28.01.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 27 poz. 169) w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Oczyszczanie odbywa się w sposób naturalny, tj. podobny jak w rzekach czy jeziorach, lecz przyśpieszony, poprzez zastosowanie sztucznego przepływu przez ścieki powietrza dostarczanego z dmuchaw. Taki sposób oczyszczania powoduje, że zanieczyszczenia w ściekach są bardzo skutecznie usuwane i nie występują procesy gnilne, a jakość odprowadzanej wody jest dużo lepsza niż dopuszczalne normy, a dodatkowo natleniona.