banner

Inwestycje unijne

Rok 2008 Dofinansowanie Projektu w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach RPO WSL 2007-2013

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska

Wartość całkowita projektu – 11.930.313,57 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 5.998.941,41 PLN.

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Beneficjent końcowy i inwestor: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest publiczną instytucją finansową, realizującą politykę ekologiczną województwa śląskiego. Realizując swoją misję, Fundusz koncentruje się na:

• wspieraniu działań proekologicznych podejmowanych przez administrację publiczną, przedsiębiorców, instytucje i organizacje pozarządowe.

• pozyskiwaniu i zarządzaniu środkami europejskimi ukierunkowanymi na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
 


 

Rok 2013 Dofinansowanie Projektu w ramach PROW na lata 2007-2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej zrealizowało zadanie  pt: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rudach wraz z zakupem wozu asenizacyjnego (ciągnik + przyczepa asenizacyjna)”

Wartość projektu: 2.470.736,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1.500.132,82 PLN

Projekt polegał na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Rudach wraz z  zakupem i dostawą wozu asenizacyjnego  dzięki, któremu zmniejszył się jednostkowy koszt 1m3 dowożonych do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków z sołectwa Rudy oraz Jankowice. Mieszkańcy tych sołectw  mniej płacą za transport ścieków, co ma przełożenie na ilość ścieków przekazywanych do oczyszczenia i częstotliwość opróżniania bezodpływowych zbiorników na nieczystość płynne.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Rudy i Jankowice poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Rudach oraz zakup wozu asenizacyjnego.

Informacje źródłowe na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://prow.slaskie.pl/
 


 

Rok 2014 Dofinansowanie Projektu w ramach PROW na lata 2007-2013

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej zrealizowało zadanie  pt: „Budowa oczyszczalni w miejscowości Rudy”

Wartość projektu: 669.194,64 PLN

Wartość dofinansowania: 398.127,00 PLN

Projekt polegał na budowie oczyszczalni ścieków w Rudach przy ul. Szkolnej dzięki, której ścieki dopływające do niej z obiektów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach po oczyszczeniu spełniają parametry jakościowe określone w pozwoleniu wodnoprawnym. Dodatkowo oczyszczalnia ścieków umożliwia w przyszłości podłączenie do niej nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej doprowadzającej ścieki z rejonu ulic: Krótkiej; Parkowej, Rogera, Gliwickiej, Dworcowej i Szkolnej.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Rudy poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Rudach.

Informacje źródłowe na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://prow.slaskie.pl/

 Rok 2015 Dofinansowanie Projektu w ramach PROW na lata 2007-2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej zrealizowało zadanie  pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudy”

Wartość projektu: 2.344.289,64 PLN

Wartość dofinansowania: 1.429.444,91 PLN

Projekt polegał na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 3,18 km w Rudach w rejonie ulic: Krótkiej; Parkowej, Rogera, Gliwickiej, Dworcowej i Szkolnej dzięki, której zostało podłączonych do sieci 50 posesji.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Rudy poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudy.

Informacje źródłowe na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

http://prow.slaskie.pl/

 


 

Rok 2015 Dofinansowanie Projektu w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

 

 

Reionalny Program Operacyjny Województwa Śląskkiego-realna odpowiedz na realne potrzeby

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej realizuje projekt pn. „Wdrożenie Internetowego Biura Obsługi Klienta, elektronicznego systemu zarządzania informacją oraz systemu zdalnego odczytu wodomierzy na potrzeby  GPWiK Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej”

Wartość projektu: 458757,00 PLN

Wartość dofinansowania: 388318,25 PLN

Projekt polega na wdrożeniu Internetowego Biura Obsługi klienta (IBO) oraz dostawie sprzętu i oprogramowania umożliwiającego zdalny odczyt wodomierzy. Cel niemniejszego projektu zbieżny jest z głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013: „Stymulowanie dynamicznego rozwoju – przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu, zachodzącego na komplementarnych płaszczyznach.”

Internetowe Biuro Obsługi klienta zostało zaprojektowane jako wygodne narzędzie za pomocą którego Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej może komunikować się ze swoimi klientami i pracownikami – w celu sprawnego i szybkiego przekazywania oraz pozyskiwania informacji. Całość IBO składa się z czterech modułów:

IBO Administracja, IBO Portal, IBO Faktury oraz IBO Generator powiadomień

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie

www.rpo.silesia-region.pl

 


 

Rok 2016 Dofinansowanie Projektu w ramach RPO WSL na lata 2007-2013

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 Priorytet V „Środowisko” Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej zrealizowało zadanie  pt: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Kuźnia Raciborska – część południowo-zachodnia”

Wartość projektu: 4.774.535,42 PLN

Wartość dofinansowania: 2.004.552,62 PLN

Projekt polegał na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 5,183 km oraz 5 przepompowni ścieków w południowo-zachodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska  dzięki której, zostało podłączonych do sieci 125 posesji.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Poprawa warunków życia mieszkańców południowo-zachodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska poprzez budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie

http://rpo2007-2013.slaskie.pl/
 


 

Rok 2017 Dofinansowanie Projektu w ramach RPO WSL na lata 2014 - 2020

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów” Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie 5.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa - RIT"

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska

Beneficjent końcowy i realizator projektu: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Wartość projektu: 17.049.843,31 PLN

Wartość dofinansowania: 6.070.000,00 PLN

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 16,624 km; 15 sieciowych przepompowni ścieków oraz 7 przepompowni przydomowych. Jest realizowany w północno-wschodniej, centralno – zachodniej części miejscowości Kuźnia Raciborska oraz na ul. Piaskowej. Po zrealizowaniu projektu do nowo wybudowanej sieci, zostanie przyłączonych 291 posesji.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotycząca ścieków komunalnych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 znajdują się na stronie

 https://rpo.slaskie.pl/


 

Rok 2017 Dofinansowanie Projektu w ramach PROW na lata 20014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kuźni Raciborskiej realizuje zadanie  pt: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Rudach, przysiółki Brantolka i Przerycie”

Wartość projektu: 3.767.700,55 PLN

Wartość dofinansowania: 1.999.998,00 PLN

Projekt polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o łącznej długości 5,995 km w Rudach przysiółki Brantolka i Przerycie dzięki, której zostanie podłączonych do sieci 167 posesji.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty został następujący cel: Wsparcie lokalnego rozwoju obszarów wiejskich objętych operacją. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę sieci kanalizacji.

Informacje źródłowe na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 znajdują się na stronie

https://prow.slaskie.pl/