banner

Jakość wody

Sprawozdanie z badania nr 9760/2019 

Parametr jednostka Numer  próbki:
12954
NP WP1) Identyfikacja metody badawczej Akr
Temperatura °C 9,9 - - ECH 15:ČSN 757342 A
Barwa 4) mg/l Pt <5 - - SPE 07A:ČSN EN ISO 7887 (2) A
Mętność 4) NTU <0,1 - max. 1 2) SPE 07B:ČSN EN ISO 7027 (2) A
Zapach 4) - akceptowalny - - 2) SEN 01:TNV 757340,ČSN EN 1622 (2) A
Smak 4) - akceptowalny - - 2) SEN 01:TNV 757340,ČSN EN 1622 (2) A
pH 4) - 6,8 1% 6,5-9,5 ECH 01A:ČSN ISO 10523 (2) A
Przewodność elektryczna 4) µS/cm 252 2% max. 2500 ECH 02:ČSN EN 27888 (1) A
Utlenialność z KMnO4 4) mg/l <0,5 - max. 5 VOL 04:ČSN EN ISO 8467 (2) A
Jon amonowy 4) mg/l <0,04 - max. 0,5 SPE 12:ČSN ISO 7150-1 (2) A
Azotyny 4) mg/l <0,2 - max. 0,5 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Azotany 4) mg/l 7,64 10% max. 50 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Chlorki 4) mg/l <10 - max. 250 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Fluorki 4) mg/l <0,2 - max. 1,5 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Siarczany 4) mg/l 65,3 10% max. 250 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Chlor wolny 4) mg/l <0,05 - max. 0,3 SPE 22:ČSN ISO 7393-2 A
Chloraminy mg/l <0,05   - SPE 22:ČSN ISO 7393-2 A
Cyjanki 4) mg/l <0,002   max. 50 SPE 32:ČSN EN ISO 14403 (4) A
Bromiany 4) µg/l <2,5   max. 10 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Chloryny 4) mg/l <0,05   - IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Chlorany 4) mg/l <0,05   - IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Suma chloranów i chlorynów 4) mg/l <0,05   max. 0,7 Obliczanie (2) N
Ozon 4) mg/l <0,01   - SPE 28:instrukcja obsługi firmy HACH (1) A
Ogólny węgiel organiczny (OWO)  4) mg/l 0,86 10% - 3) SPE 24A:ČSN EN 1484 (2) A
Wapń (Ca) 4) mg/l 23,4 20% - ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Magnez (Mg) 4) mg/l 5,4 ! 20% 7-125 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Glin (Al) 4) µg/l <30 - max. 200 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Żelazo (Fe) 4) µg/l <50,0 - max. 200 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Mangan (Mn) 4) µg/l 24 20% max. 50 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Sód (Na) 4) mg/l 16,5 20% max. 200 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Srebro (Ag) 4) mg/l <0,01 - max. 0,01 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Arsen (As) 4) µg/l <1 - max. 10,0 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Bor (B) 4) mg/l <0,02 - max. 1,0 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Kadm (Cd) 4) µg/l 0,116 15% max. 5,0 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Chrom (Cr) 4) µg/l <1 - max. 50 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Miedź (Cu) 4) mg/l 0,024 20% max. 2,0 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Rtęć (Hg) 4) µg/l <0,1 - max. 1,0 AAS 06-07:ČSN 757440,ČSN EN 71-3,
JPP ÚKZUZ 03
A
Nikiel (Ni) 4) µg/l 15,2 20% max. 20 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Ołów (Pb) 4) µg/l <1 - max. 10 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Antymon (Sb) 4) µg/l <1 - max. 5,0 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Selen (Se) 4) µg/l <1 - max. 10 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Twardość wody 4) mg 80,7 20% 60-500 Obliczanie (1) N
Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22°C 4)
jtk/ml 7 - - 3) MIB 17:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Ogólna liczba
mikroorganizmów w 36°C 4)
jtk/ml 3 - - MIB 17:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Bakterie grupy coli 4) jtk/100ml 0 - max. 0 MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Escherichia coli 4) jtk/100ml 0 - max. 0 MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Enterokoki 4) jtk/100ml 0 - max. 0 MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Clostridium perfingens
(łącznie ze sporami)
jtk/100ml 0 - max. 0 PN EN ISO 14189:2016-10 SA
Akrylamid 4) µg/l <0,002 - max. 0,1 LC 10:U.S.EPA 8316  (4) A
Epichlorohydryna 4) µg/l <0,1 - max. 0,1 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) FRA2
Suma WWA (4 PAHs) 4) µg/l <0,02 - max. 0,1 LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Benzo(b)fluoranten 4) µg/l <0,07 - - LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Benzo(k)fluoranten 4) µg/l <0,05 - - LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Benzo(a)piren 4) µg/l <0,005 - max. 0,01 LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Benzo(g,h,i)perylene 4) µg/l <0,005 - - LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Indeno(1,2,3-c,d)piren 4) µg/l <0,02 - - LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Suma tri i terachoroethanu 4) µg/l <0,2 - max. 10 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Suma THM 4) µg/l <1,0 - max. 100 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Chlorek winylu 4) µg/l <0,2 - max. 0,5 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Trichlorometan 4) µg/l <0,3 - max. 0,03 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
1,2-dichlorometan 4) µg/l <0,1 - max. 3 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
1,1,2-trichlorethen 4) µg/l <0,1 - - GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Bromodichlorometan 4) µg/l <0,1 - max. 0,015 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Dibromochloromethane 4) µg/l <0,2 - - GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Tetrachloroeten 4) µg/l <0,2 - - GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Tribromethane 4) µg/l <0,2 - - GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Benzen 4) µg/l <0,1 - max. 1 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Suma pestycydów 4) µg/l <0,03 - max. 0,5 Obliczanie N
alpha-HCH 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Heksachlorobenzen 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
beta-HCH 4) µg/l <0,005 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Lindan 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
delta-HCH 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Methoxychlor 4) µg/l <0,002 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Endrin 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
4,41-DDE 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
4,41-DDT 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Siarczan endosulfanu 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Endoaldehyd 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Beta-endosulfan 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
4,41-DDD 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Epoksyd heptachlorowy 4) µg/l <0,001 - max. 0,03 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Dieldrin 4) µg/l <0,001 - max. 0,03 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
endosulfan 1 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Aldrin 4) µg/l <0,001 - max. 0,03 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Heptachlor 4) µg/l <0,001 - max. 0,03 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Isodrin 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
alpha-chlordane 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
2,41-DDE 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Gama-chlordan 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
2,41-DDD 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
2,41-DDT 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Oksychlorek 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Mirex 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A

1) Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r., Poz. 2294)
2) Akceptowalny przez konsumentów i  bez nieprawidłowych zmian.
3) Bez nieprawidłowych zmian
4) Parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKiŚ-0615/14/2018 z dnia 25-10-2019.

Uwaga:
Wyniki oznaczone ! nie spełniają limitów określonych w przepisach prawnych.

 


Sprawozdanie z badania nr 12462/2019

Parametr jednostka Numer  próbki:
16900
NP WP1) Identyfikacja metody badawczej Akr
Temperatura °C 10 - - ECH 15:ČSN 757342 A
Barwa 4) mg/l Pt <5 - - SPE 07A:ČSN EN ISO 7887 (2) A
Mętność 4) NTU <0,1 - max. 1 2) SPE 07B:ČSN EN ISO 7027 (2) A
Zapach 4) - akceptowalny - - 2) SEN 01:TNV 757340,ČSN EN 1622 (2) A
Smak 4) - akceptowalny - - 2) SEN 01:TNV 757340,ČSN EN 1622 (2) A
pH 4) - 6,7 1% 6,5-9,5 ECH 01A:ČSN ISO 10523 (2) A
Przewodność elektryczna 4) µS/cm 227 1% max. 2500 ECH 02:ČSN EN 27888 (1) A
Utlenialność z KMnO4 4) mg/l <0,5 - max. 5 VOL 04:ČSN EN ISO 8467 (2) A
Jon amonowy 4) mg/l <0,04 - max. 0,5 SPE 12:ČSN ISO 7150-1 (2) A
Azotyny 4) mg/l <0,2 - max. 0,5 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Azotany 4) mg/l 10,7 10% max. 50 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Chlorki 4) mg/l <10 - max. 250 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Fluorki 4) mg/l <0,2 - max. 1,5 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Siarczany 4) mg/l 38,9 10% max. 250 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Chlor wolny 4) mg/l <0,05 - max. 0,3 SPE 22:ČSN ISO 7393-2 A
Chloraminy mg/l <0,05 - - SPE 22:ČSN ISO 7393-2 A
Cyjanki 4) mg/l <0,002 - max. 50 SPE 32:ČSN EN ISO 14403 (4) A
Bromiany 4) µg/l <2,5 - max. 10 IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Chloryny 4) mg/l <0,05 - - IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Chlorany 4) mg/l <0,05 - - IC 01:ČSN EN ISO 10304-1,2,4 (2) A
Suma chloranów i chlorynów 4) mg/l <0,05 - max. 0,7 Obliczanie (2) N
Ozon 4) mg/l <0,01 - - SPE 28:instrukcja obsługi firmy HACH (1) A
Ogólny węgiel organiczny (OWO)  4) mg/l 0,57 10% - 3) SPE 24A:ČSN EN 1484 (2) A
Wapń (Ca) 4) mg/l 34 20% - ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Magnez (Mg) 4) mg/l 2,27 20% 7-125 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Glin (Al) 4) µg/l <30 - max. 200 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Żelazo (Fe) 4) µg/l <50,0 - max. 200 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Mangan (Mn) 4) µg/l <10 - max. 50 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Sód (Na) 4) mg/l 3,83 20% max. 200 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Srebro (Ag) 4) mg/l <0,01 - max. 0,01 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Arsen (As) 4) µg/l <1 - max. 10,0 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Bor (B) 4) mg/l <0,02 - max. 1,0 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Kadm (Cd) 4) µg/l <0,1 - max. 5,0 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Chrom (Cr) 4) µg/l <1 - max. 50 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Miedź (Cu) 4) mg/l 0,008 20% max. 2,0 ICP 02:ČSN EN ISO 11885 (1) A
Rtęć (Hg) 4) µg/l <0,1 - max. 1,0 AAS 06-07:ČSN 757440,ČSN EN 71-3,
JPP ÚKZUZ 03
A
Nikiel (Ni) 4) µg/l <1 20% max. 20 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Ołów (Pb) 4) µg/l <1 - max. 10 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Antymon (Sb) 4) µg/l <1 - max. 5,0 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Selen (Se) 4) µg/l <1 - max. 10 ICP 03A:ČSN EN ISO 17294-2 (1) A
Twardość wody 4) mg 96 20% 60-500 Obliczanie (1) N
Ogólna liczba
mikroorganizmów w 22°C 4)
jtk/ml 8 - - 3) MIB 17:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Ogólna liczba
mikroorganizmów w 36°C 4)
jtk/ml 2 - - MIB 17:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Bakterie grupy coli 4) jtk/100ml 0 - max. 0 MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Escherichia coli 4) jtk/100ml 0 - max. 0 MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Enterokoki 4) jtk/100ml 0 - max. 0 MIB 01A:ČSN EN ISO 9308-1 (2) A
Clostridium perfingens
(łącznie ze sporami)
jtk/100ml 0 - max. 0 PN EN ISO 14189:2016-10 SA
Akrylamid 4) µg/l 0,035 - max. 0,1 LC 10:U.S.EPA 8316  (4) A
Epichlorohydryna 4) µg/l <0,1 - max. 0,1 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) FRA2
Suma WWA (4 PAHs) 4) µg/l <0,02 - max. 0,1 LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Benzo(b)fluoranten 4) µg/l <0,007 - - LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Benzo(k)fluoranten 4) µg/l <0,005 - - LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Benzo(a)piren 4) µg/l <0,005 - max. 0,01 LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Benzo(g,h,i)perylene 4) µg/l <0,005 - - LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Indeno(1,2,3-c,d)piren 4) µg/l <0,02 - - LC 03:EPA Method 610,ČSN 757554 (2) A
Suma tri i terachoroethanu 4) µg/l <0,2 - max. 10 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Suma THM 4) µg/l <1,0 - max. 100 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Chlorek winylu 4) µg/l <0,2 - max. 0,5 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Trichlorometan 4) µg/l <0,3 - max. 0,03 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
1,2-dichlorometan 4) µg/l <0,1 - max. 3 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
1,1,2-trichlorethen 4) µg/l <0,1 - - GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Bromodichlorometan 4) µg/l <0,1 - max. 0,015 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Dibromochloromethane 4) µg/l <0,2 - - GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Tetrachloroeten 4) µg/l <0,2 - - GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Tribromethane 4) µg/l <0,2 - - GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Benzen 4) µg/l <0,1 - max. 1 GC 09A:US EPA 5030B, 5035,8260B (2) A
Suma pestycydów 4) µg/l <0,03 - max. 0,5 Obliczanie N
alpha-HCH 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Heksachlorobenzen 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
beta-HCH 4) µg/l <0,005 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Lindan 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
delta-HCH 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Methoxychlor 4) µg/l <0,002 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Endrin 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
4,41-DDE 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
4,41-DDT 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Siarczan endosulfanu 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Endoaldehyd 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Beta-endosulfan 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
4,41-DDD 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Epoksyd heptachlorowy 4) µg/l <0,001 - max. 0,03 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Dieldrin 4) µg/l <0,001 - max. 0,03 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
endosulfan 1 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Aldrin 4) µg/l <0,001 - max. 0,03 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Heptachlor 4) µg/l <0,001 - max. 0,03 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Isodrin 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
alpha-chlordane 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
2,41-DDE 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Gama-chlordan 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
2,41-DDD 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
2,41-DDT 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Oksychlorek 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A
Mirex 4) µg/l <0,001 - max. 0,1 GC 05:ČSN EN ISO 6468, US EPA 608 (2) A

1) Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r., Poz. 2294)
2) Akceptowalny przez konsumentów i  bez nieprawidłowych zmian.
3) Bez nieprawidłowych zmian
4) Parametr i metoda badawcza zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, nr decyzji: ONS-HKiŚ-0615/14/2018 z dnia 25-10-2019.

Uwaga:
Wyniki oznaczone ! nie spełniają limitów określonych w przepisach prawnych.