banner

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi począwszy od dnia 1 lipca 2013r. na terenie Kuźni Raciborskiej został udostępniony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK.

Do PSZOK w Kuźni Raciborskiej mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zarządców nieruchomości, a także przedsiębiorców prowadzących działalność i wytwarzających odpady komunalne na terenie gminy Kuźnia Raciborska.

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zorganizowanie i obsługę PSZOK powierzono PPHU KOMART sp .z o.o., a następnie przedsiębiorstwo to podzleciła to zadanie Gminnemu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.

 

Począwszy od 1 stycznia 2015r PSZOK na terenie Gminy Kuźnia Raciborska został zlokalizowany na terenie bazy GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45.

 

PSZOK jest czynny cały rok ( z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach:

 • Wtorek w godzinach od 7.00 do 15.00
 • Czwartek w godzinach od 7.00 do 17.00

  

W PSZOK przyjmowane i zbierane są  następujące odpady:

 • papier i tektura,  
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • przeterminowane leki i chemikalia (np.: zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, zasady itp. i opakowania po nich),
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji budowlano – architektonicznej
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony (tylko z samochodów osobowych po wcześniejszym uzgodnieniu ich odbioru z obsługującym PSZOK),
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, (w ramach wnoszonej opłaty do 5 worków w miesiącu, pozostała ilość będzie przyjęta odpłatnie)
 • inne odpady  niebezpieczne (np. świetlówki).

 

W PSZOK nie będą przyjmowane:

 • zmieszane odpady komunalne,
 • odpady zawierające azbest,
 • odpady od osób fizycznych w przypadku jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazuje na to, że powstały na nieruchomości niezamieszkałej lub w wyniku budowy, remontu, rozbiórki, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do organu administracji budowlano-architektonicznej,
 • odpadowa papa,
 • styropian pochodzący z ocieplania budynków.

 

Wymienione odpady są przyjmowane od mieszkańców bez żadnych opłat * natomiast przedsiębiorcy, zarządcy nieruchomości oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą musieli ponieść koszty unieszkodliwienia dostarczonych odpadów wg ustalonego cennika.

Koszty transportu odpadów do PSZOK ponosi właściciel odpadów.

PSZOK stwarza możliwość pozbywania się odpadów problemowych na bieżąco bez konieczności ich gromadzenia do czasu okresowych akcyjnych zbiórek objazdowych. Każdy dostarczony odpad jest ewidencjonowany na druku potwierdzenia przekazania odpadu.

Koszty funkcjonowania PSZOK są pokrywane z opłat jakie ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

*dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone w ramach wnoszonej opłaty do 5 worków w miesiącu, pozostała ilość będzie przyjmowana odpłatnie.

 

Pobierz plik    Regulamin


Pobierz plik    Potwierdzenie przekazania odpadu