banner

Taryfy

KOMUNIKAT

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”

Nr GL.RZT.70.23.2020 z dnia 05 października 2020 roku zatwierdzone zostały „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska”. Zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. z dniem 04.11.2020 roku i będą obowiązywały przez okres 3 lat, zgodnie z poniższymi tabelami.

 

Taryfy wchodzące w życie z dniem 04.11.2020

Tabela 1.

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

 

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek

lp

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

0 1 2 3 4 5
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
1.

Grupa I

cena wody (zł/m3)

4,49

4,85

4,68

5,05

4,81

5,19

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

11,30

12,20

11,30

12,20

11,30

12,20

2.

Grupa II

cena wody (zł/m3)

4,49

4,85

4,68

5,05

4,81

5,19

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

49,07

53,00

49,07

53,00

49,07

53,00

3.

Grupa III

cena wody (zł/m3)

4,49

4,85

4,68

5,05

4,81

5,19

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

119,44

129,00

119,44

129,00

119,44

129,00

4.

Grupa IV

cena wody (zł/m3)

4,49

4,85

4,68

5,05

4,81

5,19

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

4,67

5,04

4,67

5,04

4,67

5,04

5.

Grupa V

cena wody (zł/m3)

4,49

4,85

4,68

5,05

4,81

5,19

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

8,41

9,08

8,41

9,08

8,41

9,08

 

Tabela 2.

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

 

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek

lp

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

0 1 2 3 4 5
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
1.

Grupa I

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,88

9,59

9,07

9,80

9,31

10,05

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

5,09

5,50

5,09

5,50

5,09

5,50

2.

Grupa II

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

8,88

9,59

9,07

9,80

9,31

10,05

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

31,02

33,50

31,02

33,50

31,02

33,50

 

 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono pięć taryfowych grup odbiorców, a w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – dwie taryfowe grupy odbiorców.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów budowy oraz rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców.
 

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono cztery taryfowe grupy odbiorców:

Grupa 1 – obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostałych odbiorców, a także gminę w zakresie wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o niskim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0 m3/h do max 2,5 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza max fi 20 mm – FAKTURA TRADYCYJNA

Grupa 2 – obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostałych odbiorców, a także gminę w zakresie wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o średnim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w zakresie powyżej 2,5 m3/h do max 10,0 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza powyżej fi 20 mm do max fi 32 mm,

Grupa 3 – obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostałych odbiorców, a także gminę w zakresie wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o dużym natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych wynosi powyżej 10,0 m3/h, co odpowiada średnicy wodomierza powyżej fi 32 mm.

Grupa 4 – obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostałych odbiorców, a także gminę w zakresie wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń – posiadający wodomierze mierzące ilości wody bezpowrotnie zużytej,

Grupa 5 – obejmuje ona odbiorców z gospodarstw domowych, przemysłu, pozostałych odbiorców, a także gminę w zakresie wody pobranej z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych terenów zielonych, zgodnie z zawartą w tym celu umową precyzującą szczegółowe zasady pomiaru ilości i zasady rozliczeń, którzy mają przyłącza o niskim natężeniu przepływu – suma nominalnego strumienia objętości (Qn) wodomierzy głównych mieści się w zakresie 0,0 m3/h do max 2,5 m3/h, co odpowiada wielkości wodomierza max fi 20 mm – FAKTURA ELEKTRONICZNA

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców odprowadzających ścieki kanałem:

Grupa 1 – obejmuje ona odbiorców urządzeń kanalizacyjnych podłączonych do budynków jednorodzinnych.

Grupa 2 – obejmuje ona odbiorców urządzeń kanalizacyjnych podłączonych do budynków wielorodzinnych, przemysłowych oraz pozostałych odbiorców.