Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gpwik.pl.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. Dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji:
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Sawoszczuk, inwestycje@gpwik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324147251. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście ogólnodostępne do obsługi klientów oraz jedno z dostępem dla pracowników. Wejście ogólnodostępne znajduje się na poziomie gruntu i umożliwia przejazd wózków inwalidzki. Punkt obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie po wejściu do budynku. Wejście z dostępem dla pracowników wymaga pokonania 3 schodów bez braku podjazdu dla wózków. W budynku nie znajduje się toaleta z dostępnością dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie znajdują się pętle indykcyjne i nie ma możliwości skorzystania z polskiego języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking z jednym miejsce parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane. Odległość miejsca parkingowego do wejścia wynosi 14m.

Drukuj Do góry