Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Gospodarka wodomierzowa

Wodomierze główne są własnością Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej, w przeciwieństwie do podliczników i wodomierzy w budynkach wielolokalowych.

Klienci GPWiK rozliczani są w oparciu o wskazania wodomierzy. Spółka dba, aby wodomierze działały precyzyjnie i posiadały ważną cechę legalizacyjną.

Nałożona na wodomierz cecha legalizacyjna (czyli określenie przez pracownika Okręgowego Urzędu Miar, że wodomierz precyzyjnie nalicza ilość zużywanej wody) jest ważna przez 5 lat. Osoby, które mają umowy podpisane bezpośrednio z GPWiK czyli m.in. mieszkające w domkach jednorodzinnych, nie muszą martwić się o urządzenia do pomiaru, gdyż należą one do Spółki i to nasi pracownicy dbają, by działały sprawnie. Te wodomierze są wymieniane nieodpłatnie.

 

Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu, w razie :

  • uszkodzenia wodomierza,
  • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którąkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających)
  • stwierdzenia, że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne dopuszczalne.

 

Uszkodzenie wodomierza

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy wodomierza prosimy o zgłoszenie tego faktu:

  • do Biura Obsługi Klienta pod nr tel. 32 414 72 51 lub 662 106 687
  • mailowo pod adres: biuro@gpwik.pl

 

Ekspertyza wodomierza

W przypadku kiedy klient kwestionuje prawidłowości wskazań wodomierza przysługuje mu prawo do zlecenia przeprowadzenia ekspertyzy przez Urząd Miar i Wag. Zlecenie dokonania ekspertyzy wodomierza dokonuje się pisemnie składając zlecenie ekspertyzy wodomierza głównego.

 

Procedura sprawdzenia wodomierza przebiega następująco:

  • monterzy GPWiK demontują (zamieniają na inny) wodomierz w uzgodnionym terminie
  • wodomierz specjalnym opakowaniu zabezpieczającym jest przekazywany do Punktu Legalizacyjnego Wodomierzy nadzorowanego przez Obwodowy Urząd Miar
  • pracownik Urzędu Miar dokonuje sprawdzenia zgodności wodomierza z zatwierdzonym typem, ważności cech legalizacyjnych, a następnie na specjalistycznych stanowiskach pomiarowych wyznaczane są rzeczywiste błędy pomiarowe wodomierza
  • po przeprowadzonym badaniu Urząd Miar wydaje „Świadectwo ekspertyzy”, w którym podaje wyniki sprawdzenia
  • gdy wyniki sprawdzenia nie wykażą zawyżania wskazań na niekorzyść odbiorcy, koszty sprawdzenia oraz wymiany wodomierza pokrywa Odbiorca (zlecający).

 

Wodomierz w budynkach wielolokalowych

Wodomierz w budynkach wielolokalowych jest własnością lokatora. Lokator odpowiada za posiadanie wodomierza w okresie ważności cechy legalizacyjnej. Legalizacja wodomierza wg przepisów obowiązuje przez 5 lat. Informację o okresie ważności cechy legalizacyjnej uzyskać można z wodomierza lub dzwoniąc do BOK z pytaniem kiedy taki okres mija. W przypadku przekroczenia okresu cechy legalizacyjnej należy wodomierz wymienić. Zlecenie wymiany wodomierza można zlecić GPWiK wypełniając zlecenie dotyczące wodomierza zabudowanego na instalacji wewnętrznej i złożyć je w BOK. Po dokonaniu wymiany wodomierza należy zgłosić GPWiK stan końcowy poprzedniego wodomierza, nr i datę cechy legalizacyjnej nowego wodomierza.

W związku z tym, że GPWiK nie jest właścicielem wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym i zabudowanego na niej wodomierza nie dokonuje plombowania wymienionego wodomierza. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu/Zarządcy budynku.

 

Wodomierz do wody bezpowrotnie zużytej tzw. podlicznik

Klienci, którzy używają wodę do celów bezpowrotnie zużytych czyli nie wytwarzają ścieków (np. podlewanie ogródka, rolnictwo) mają możliwość zabudowy licznika wody bezpowrotnie zużytej. Ilość zużycia z tego wodomierza jest odejmowana od ilości całkowitej zużytej wody w oparciu o którą naliczana jest należność za ścieki. Podlicznik jest własnością Klienta i on odpowiada za utrzymywanie go w dacie ważności cechy legalizacyjnej oraz uiszcza co miesięczną opłatę związaną z jego rozliczeniem. 

Aby zabudować podlicznik należy postępować zgodnie z zamieszonymi poniżej warunkami:Obowiązki Odbiorcy Usług

Pracownicy Spółki, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), zwanej dalej ustawą, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celu m.in. zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy karze grzywny do 5000 zł, podlega ten kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7 ustawy.

Drukuj Do góry