Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Plany na przyszłość

Podstawą działań inwestycyjnych i rozwojowych jest WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej w latach 2020-2023.

Plan ten obejmuje konkretne działania oraz porządkuje najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane oraz planowane do realizacji przez GPWiK Sp. z o.o.

Ujęte w nim zadania służą rozwojowi Gminy Kuźnia Raciborska oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych.

Głównym celem jest zwiększenie zasięgu systemu kanalizacyjnego stąd w planie ujęte są przede wszystkim zadania związane z budową sieci kanalizacyjnych w poszczególnych sołectwach. Uporządkowanie gospodarki ściekowej ograniczy niekontrolowane odprowadzanie ścieków do ziemi i wód, co doprowadzi do redukcji negatywnego wpływu ścieków na środowisko wód podziemnych i powierzchniowych, a jednocześnie umożliwi spełnienie wymogów Dyrektywy „Ściekowej” oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę Gminy Kuźnia Raciborska planowane są działania związane budową nowych ujęć wód podziemnych, jak również nowych magistrali zabezpieczających dostawy wody.

Działania związane z racjonalizacją gospodarowania wodą umożliwi budowa systemu informacji przestrzennej (tzw. GIS) obejmującego m.in. aktywny monitoring sieci wodociągowej, który pozwoli na znacznie szybsze zlokalizowanie awarii, a co za tym idzie szybszą reakcję ze strony służb eksploatacyjnych Przedsiębiorstwa, przyczyniając się do ograniczenia strat wody.

Obowiązek opracowania planu nakłada na Spółkę ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jest on podstawą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania taryf.

 

Zgodnie z wymogami ustawy plan zawiera:

  • planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych,

  • przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne w poszczególnych latach,

  • przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

  • nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

  • sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedsiębiorstwo zamierza wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne sfinansować ze źródeł własnych pochodzących z amortyzacji, podniesienia kapitału zakładowego przez udziałowca (Gmina Kuźnia Raciborska), wypracowanych zysków przeznaczonych na kapitał zapasowy oraz będzie starała się pozyskać maksymalną wysokość możliwych środków ze źródeł zewnętrznych (fundusze UE, fundusze środowiskowe, itd.) .

Opracowany wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Informacje związane z realizowanymi aktualnie inwestycjami oraz tym, które w najbliższych planach można znaleźć w dziale: INWESTYCJE

Drukuj Do góry