Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Projekty unijne

INFORMACJA PRASOWA

dot. Projektu nr WND-RPSL.05.01.02-24-05B7/19
pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska”

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24- 341/19 dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni, Regionalnego Programu Opera-cyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 złożyło wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska”. Miło nam poinformować, iż w dniu 28 stycznia 2021 r. zawarta została Umowa z Zarządem Województwa Śląskiego o dofinansowanie ww. Projektu.

Zakres Projektu obejmuje modernizację systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie budowy ujęcia wód podziemnych i magistrali wodociągowej ze źródeł Solarnia, co pozwoli zabezpieczyć dostawy wody dla mieszkańców w związku z występującą od kilku lat sytuacją hydrologiczną na terenie Polski pogłębiającą problemy z zaopatrzeniem w wodę i koniecznością szukania nowych źródeł zasilania. Aktualne źródło wody dla Gminy Kuźnia Raciborska również w tym zakresie jest niewystarczające, gdyż w okresie letnim występują niedobory wydajności istniejących 4 ujęć wody w wyniku czego dochodzi do nadmiernej ich eksploatacji oraz konieczności obniżenia ciśnienia w celu ograniczenia rozbioru wody. Wybudowana w ramach tego zadania sieć wodociągowa o długości ogółem ok. 10,4 km (dwie równoległe nitki z rur PE DN 180 mm) wraz ze Stacją Uzdatniania Wody (SUW) służyć będzie do połączenia z istniejącą siecią wodociągową na terenie Kuźni Raciborskiej.

Projekt obejmuje również budowę instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Kuźni Raciborskiej, który przetwarzany będzie w procesie kompostowania wraz z odpadami biodegradowalnymi. Przewidziana w projekcie instalacja przetwarzać będzie wytwarzany na oczyszczalni osad ściekowy w produkt o właściwościach umożliwiających jego wykorzystanie jako polepszacz glebowy – nawóz organiczno- mineralny – produkt używany do rekultywacji nieużytków rolnych posiadający wysokie właściwości regulacji pH gleby. Dzięki temu osad, który musi być składowany na składowisku zostanie wtórnie wykorzystany.

Realizacja Projektu obejmuje również działania w zakresie wdrożenia inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową opartego o GIS pozwalającego na efektywne zarządzanie siecią wodociągową. Ujęty w Projekcie zakres obejmuje I etap prac nad budową systemu zarządzania siecią wodociągowo-kanalizacyjną w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:
1. Budowaujęciawódpodziemnych,stacjiuzdatnianiawody(SUW)orazsieciwodociągowejprzynależnejdoSUW. 2. Budowainstalacjidozagospodarowaniaosaduściekowego.
3. Wdrożenieinteligentnegosystemuzarządzaniasieciąwodociągową.
4. PromocjaProjektu.

Wartość Projektu:
Kwota całkowita Projektu wynosi: 11 835 643,02 zł (z VAT)
w tym dofinansowanie ze środków EFRR wyniesie: 5 388 420,37

Realizacja Projektu przewidziana jest na lata: 2021-2023.
Wykonawcy poszczególnych zadań wybierani będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych. Pierwsze postępowanie w tym zakresie przewiduje się na listopad 2022 r.

 

 

 

RPO WSL 2014-2020

PROW 2014-2020

RPO WSL 2014-2020

RPO WSL 2007-2013

PROW 2007-2013

RPO WSL 2007-2013

Drukuj Do góry