Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Przyłączenie do sieci wod-kan

→  Co zrobić, aby przyłączyć się do sieci wod-kan?

→  Jak uzyskać warunki przyłączenia do sieci?

→  Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

→  Jak długo ważne są warunki przyłączenia do sieci?

→  W jakich terminach rozpatrywane są wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan?

→  Złożenie zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan.

→  Odbiór przyłącza wod-kan. i zawarcie umowy

→  Co w przypadku, gdy w pobliżu nieruchomości brak jest sieci wod-kan i kiedy przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci?

→  Co zrobić, aby podłączyć projektowaną inwestycję do sieci wodno-kanalizacyjnej w przypadku jej braku w rejonie nieruchomości?

→  Gdzie zwrócić się z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej?

 

 

Co zrobić, aby przyłączyć się do sieci wod-kan?


Inwestor winien wystąpić do przedsiębiorstwa z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

 

 

Jak uzyskać warunki przyłączenia do sieci?


Wypełnij odpowiedni wniosek.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Możesz wystąpić z własnym pismem, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym formularzu wniosku.

 

Jakie informacje powinien zawierać wniosek?


Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej powinien zawierać co najmniej:

→ Imię i nazwisko/nazwę oraz adres zamieszkania/adres siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci.

→ Wskazanie lokalizacji nieruchomości/obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje.

→ Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości/obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci.

→ Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych.

→ Określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń.

→ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.


WAŻNE
Wnioskodawca uprawniony jest wskazać we wniosku inne informacje lub załączniki, które nie zostały przewidziane w Ustawie.

Na podstawie kompletnego wniosku GPWiK wydaje dokument

→ Warunki przyłączenia do sieci.

Warunki techniczne są dokumentem określającym zasady, na jakich możliwe jest podłączenie budynku do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Inwestor zobowiązany jest do sporządzenia planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, co upoważnia podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

 

Jak długo ważne są warunki przyłączenia do sieci?


Warunki przyłączenia do sieci ważne są na okres dwóch lat od dnia ich wydania.

 

WARTO WIEDZIEĆ

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dzienniku Ustaw 2020 poz. 471.) warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przed wejściem w życie w/w Ustawy zachowują ważność w okresie dwóch lat od dnia obowiązywania niniejszej ustawy, tj. od dnia 19.09.2020 r.

 

W jakich terminach rozpatrywane są wnioski o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan?


Na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

→ 21 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej.

→ 45 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

→ W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

Do powyższych terminów nie wlicza się:
• terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności
• terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci
• okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

 

Złożenie zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan.


Zamiar rozpoczęcia robót powinien być zgłoszony w GPWiK na podstawie wniosku. 

→ Wniosek o wykonanie wcinki, nadzoru i odbioru przyłącza i/lub sieci rozdzielczej.

Wniosek o wykonanie wcinki, nadzoru i odbioru przyłącza wod-kan


WAŻNE
Przed przystąpieniem do budowy przyłącza wodociągowego koniecznie zapoznaj się z procedurą odbioru przyłącza krok po kroku.  

Procedura odbioru przyłącza wodociągowego

 

Odbiór przyłącza wod-kan. i zawarcie umowy


GPWiK po stwierdzeniu kompletności oraz poprawności dokumentów, dokonuje odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Zostaje sporządzony dokument protokół odbioru technicznego. Protokół stanowi wymóg do sporządzenia umowy.

Jak zawrzeć umowę na dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków?

Tu znajdziesz wniosek i niezbędne informacje

 

Co w przypadku, gdy w pobliżu nieruchomości brak jest sieci wod-kan i kiedy przedsiębiorstwo może odmówić wydania warunków przyłączenia do sieci?


1.  Przedsiębiorstwo może odmówić wydania Warunków przyłączenia do sieci w sytuacji

→ braku infrastruktury wod-kan przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego w danym obszarze.

→ braku możliwości technicznych infrastruktury wod-kan przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, wynikających z technologii dostarczania wody i odprowadzania ścieków, przez co rozumie się faktyczne możliwości pozyskania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wody nadającej się do spożycia przez ludzi (wydajność źródeł wody) lub jej dostawy, jak również możliwości odbioru i oczyszczenia ścieków (wydajność oczyszczalni).

→ braku tytułu prawnego do takich urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

2. W sytuacji przesłanek wskazanych powyżej Przedsiębiorstwo wydaje dokument zatytułowany jako

→ Odmowa wydania warunków przyłączenia.

3. W przypadku, gdy wydano – Odmowę wydania warunków przyłączenia – ze względu na brak urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego, do których nieruchomość może być podłączona a budowa urządzeń koniecznych do przyłączenia nieruchomości Inwestora do sieci spółki nie jest przewidziana w aktualnym wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki, Inwestor ma możliwość złożenia „Wniosku o umieszczenie budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej”

 

Co zrobić, aby podłączyć projektowaną inwestycję do sieci wodno-kanalizacyjnej w przypadku jej braku w rejonie nieruchomości?


1. W przypadku otrzymania odmowy wydania warunków przyłączenia z uwagi na brak sieci wod.-kan. w rejonie projektowanej inwestycji Inwestor może wystąpić do przedsiębiorstwa z wnioskiem o umieszczenie budowy sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej.

Wniosek

2. Po złożeniu wniosku jest on poddany ocenie zgodnie z procedurą przygotowania pozycji inwestycyjnej dotyczącej budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej na wniosek inwestorów prywatnych.

Procedura

3. Po dokonaniu oceny Inwestor zostanie pisemnie poinformowany o przybliżonym terminie realizacji sieci wod.-kan. przez GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

 

Gdzie zwrócić się z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej?


 

Drukuj Do góry