Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Taryfa oraz cennik usług dodatkowych

 

Wybierz interesujący Cię cennik usług:

  1. Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
  2. Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków
  3. Cennik wywozu ścieków beczką asenizacyjną
  4. Cennik usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej przy    ul. Klasztornej 45 informuje, iż decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Nr GL.RZT.70.125.2023 z dnia 27 lutego 2024 roku zatwierdzone zostały „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kuźnia Raciborska”. Zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. z dniem 02.04.2024  roku i będą obowiązywały przez okres 3 lat, zgodnie z poniższymi tabelami.

 

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę

 

 

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek

lp.  

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

0 1 2 3 4 5
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
1.

Grupa I

cena wody (zł/m3)

5,71

6,17

5,87

6,34

5,97

6,45

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

14,16

15,29

14,22

15,36

14,26

15,40

2.

Grupa II

cena wody (zł/m3)

5,71

6,17

5,87

6,34

5,97

6,45

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

10,76

11,62

10,82

11,69

10,86

11,73

3.

Grupa III

cena wody (zł/m3)

5,71

6,17

5,87

6,34

5,97

6,45

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

19,79

21,37

19,85

21,44

19,90

21,49

4.

Grupa IV

cena wody (zł/m3)

5,71

6,17

5,87

6,34

5,97

6,45

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

16,40

17,71

16,46

17,78

16,50

17,82

5.

Grupa V

cena wody (zł/m3)

5,82

6,29

5,98

6,46

6,08

6,57

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

14,16

15,29

14,22

15,36

14,26

15,40

6. Grupa VI cena wody (zł/m3) 5,82 6,29 5,98 6,46 6,08 6,57
    stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy) 10,76 11,62 10,82 11,69 10,86 11,73
7. Grupa VII cena wody (zł/m3) 5,82 6,29 5,98 6,46 6,08 6,57
    stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy) 32,78 35,40 33,65 36,34 34,29 37,03

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków

 

 

Wyszczególnienie

Wysokość cen i stawek

lp. 

taryfowa grupa odbiorców usług

rodzaj cen i stawek opłat

w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

0 1 2 3 4 5
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
Netto z VAT
(Brutto)
1.

Grupa I

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

10,35

11,18

10,95

11,83

11,42

12,33

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

5,82

6,29

5,85

6,32

5,87

6,34

2.

Grupa II

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

10,35

11,18

10,95

11,83

11,42

12,33

stawka opłaty abonamentowej (zł/miesiąc/punkt dostawy)

35,05

37,85

36,81

39,75

38,27

41,33

 

Taryfowe grupy odbiorców usług
Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj. kosztów eksploatacyjnych i kosztów budowy oraz rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców.


W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyłoniono siedem taryfowych grup odbiorców:
Grupa 1 - Gospodarstwa domowe pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych rozliczane według wskazań wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie papierowej,  
Grupa 2 - Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczane według wskazań wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie elektronicznej,
Grupa 3 - Gospodarstwa domowe pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych rozliczane według wskazań wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, fakturą dostarczaną w formie papierowej,  
Grupa 4 - Gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych pobierające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczane według wskazań wodomierza głównego i wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, fakturą dostarczaną w formie elektronicznej,
Grupa 5 - Odbiorcy usług zużywający wodę na pozostałe cele rozliczani według wskazań wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie papierowej,  
Grupa 6 - Odbiorcy usług zużywający wodę na pozostałe cele rozliczani według wskazań wodomierza głównego fakturą dostarczaną w formie elektronicznej,
Grupa 7 - Gmina na cele określone w art. 22 ustawy w zakresie wody pobranej na cele przeciwpożarowe.

 

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków wyłoniono dwie taryfowe grupy odbiorców odprowadzających ścieki kanałem:
Grupa 1 - obejmuje ona odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków podłączonych do budynków jednorodzinnych,
Grupa 2 - obejmuje ona odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków podłączonych do budynków wielorodzinnych, przemysłowych oraz pozostałych odbiorców usług.


Cennik wywozu ścieków beczką asenizacyjną

 

UCHWAŁA ZARZĄDU GPWiK Sp. z o.o.

z dnia 28.11.2019 r.

w sprawie nowych cen za wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną

GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej

Zarząd GPWiK Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej informuje, iż z dniem 01.01.2020 r. uległy zmianie ceny za wywóz nieczystości z przydomowych zbiorników bezodpływowych (szamb).

Płatność za ścieki będzie pobierana ryczałtowo za wykonany kurs do klienta.

 

Strefa

Miejscowość

Cena wywozu ścieków
beczka 4m3

Cena z zastosowanym
rabatem beczka 4m3

Cena wywozu ścieków
beczka 6m3

Cena z zastosowanym
rabatem beczka 6m3

1

Kuźnia Raciborska

112,90

96,00

165,50

140,70

2

Siedliska

145,40

123,60

206,10

175,20

3

Budziska

152,80

129,90

215,50

183,20

4

Ruda

162,60

138,20

227,80

193,60

5

Nędza

152,00

129,20

226,40

192,40

6

Solarnia

152,80

129,90

215,50

183,20

7

Turze

163,60

139,10

229,10

194,70

8

Dziergowice

172,30

146,50

240,00

204,00

9

Ruda Kozielska

172,30

146,50

240,00

204,00

10

Babice

183,10

155,60

253,60

215,60

11

Ciechowice, Lubieszów

193,80

164,70

267,10

227,00

12

Rudy

194,60

165,40

240,60

204,50

13

Bierawa

215,40

183,10

294,20

250,10

14

Zawada, Łęg

226,20

192,30

307,70

261,50

15

Jankowice Markowice
Biały Dwór

236,80

201,30

275,20

233,90

16

Górki, Szymocice

312,50

265,60

416,10

353,70

 

 

Warunkiem zastosowania niższej ceny za wywóz beczki nr 5 i dalszych, jest dokonanie przez GPWiK Sp. z o.o. wcześniejszego wywozu 4 beczek ścieków w ciągu roku, czyli co naj-mniej 16m3 ścieków. Niższa cena za każdą następną beczkę będzie utrzymana pod warunkiem zlecenia wywozu kolejnej z częstotliwością co najmniej jeden raz na kwartał.

Uzasadnienie

Podstawą opracowania nowego taryfikatora była szczegółowa analiza kosztów związanych z usługami odbierania i oczyszczania ścieków z prywatnych posesji mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska i gmin ościennych, jakie ponosi Spółka, oraz analiza lokalnego rynku usług tego rodzaju świadczonych przez innych przewoźników.


Cennik usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
 

Obowiązujący od dnia 01.01.2020 r. dla Klientów instytucjonalnych / firm, organizacji, stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących własną działalność gospodarczą.

Z tyt. wykonanych usług zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy następujące stawki wynagrodzenia:

 

Pojemnik

odpady

pozostałe

odpady selektywnie gromadzone:  papier tworzywa,
20 01 01;
15 01 01;
20 01 39;
15 01 02

odpady selektywnie gromadzone: szkło
20 01 02; 15 01 07

odpady bio - zielone
20 02 01

 

żużel/popiół
20 01 99 ex

 

netto/1 szt.

netto/1 szt.

netto/1 szt.

netto/1 szt.

netto/1 szt.

Poj. 110l; 120 l (do 40kg)

32,00

16,00

24.00

39.00

23,00

Poj. 240l (do 110kg)

64,00

32,00

48.00

78.00

46,00

Poj. 1100l

293,30

146,60

--

357,50

210,00

Worek 80l

--

--

16,00

26,00

--

 

Do cen netto zawartych w tabeli należy doliczyć 8% Vat

  • 510,00 zł + 8 % Vat za jednorazowy wywóz jednej tony papy
  • 2,89 zł + 8 % Vat za wywóz jednego kilograma styropianu, wełny mineralnej
  • 261,00 zł + 8 % VAT za jednorazowy wywóz jednej tony czystego (bez innych frakcji) gruzu

Koszt załadunku i transportu ww. frakcji wg. indywidualnej wyceny.

 

Drukuj Do góry