Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Gospodarka ściekowa

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Jankowice

Inwestycja składająca się z dwóch etapów:

Etap I – obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Jankowice. Zadanie realizowane we współpracy z GPWiK przez Gminę Kuźnia Raciborska ze środków własnych oraz dofinansowaniem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Realizacja przewidziana na lata 2022-2023.

 

Etap II – obejmującybudowę kolektora przesyłowego za pomocą którego ścieki z miejscowości Jankowice będą transportowane na oczyszczalnię ścieków w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45. Środki na realizację tego zadania Gmina Kuźnia Raciborska pozyskała w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane będzie we współpracy z GPWiK.

Realizacja przewidziana na lata 2022-2023.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziska

Zadanie realizowane będzie we współpracy z GPWiK przez Gminę Kuźnia Raciborska, która pozyskała w wsparcie finansowe w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Realizacja zadania od IV kwartał 2022 do II kwartał 2024.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w rejonie ulic: Głównej (Budziska) i Staszica (Kuźnia Raciborska)

Budowa sieci w ul. Głównej w Budziskach oraz ul. Staszica w Kuźni Raciborskiej umożliwi przesył ścieków z miejscowości Budziska poprzez istniejący system kanalizacyjny w Kuźni Raciborskiej do oczyszczalni ścieków przy ul. Klasztornej 45.

Jednocześnie rozbudowa systemu w tym rejonie pozwoli przyłączyć do sieci kanalizacyjnej istniejące w tym rejonie zakłady przemysłowe oraz te, które tam w przyszłości powstaną.

Realizacja inwestycji planowana na tok 2023.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Turze

Prowadzone są zaawansowane prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Turze. Jeszcze w 2022 r. planuje się otrzymać pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych, przy czym z uwagi na planowany przez Starostwo Powiatowe remont drogi część inwestycji wykonana zostanie równolegle z tymi pracami.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rudy

Prowadzone są prace projektowe związane z budową systemu kanalizacyjnego w rejonie następujących ulic: Kozielskiej, Cysterskiej, Rogera, Raciborskiej, Gliwickiej, Rybnickiej, Cegielskiej, Borowej, Brzozowej, Szybki, Majowej, Łąkowej, Świętojańskiej, Polnej, Podasznia, Kolonii Renerowskiej, Alei Lipowej, Akacjowej, Kasztanowej, Leszczynowej, Bukowej, Jesionowej, Wierzbowej oraz przysiółki: Biały Dwór i Podbiała.

Głównym celem przedmiotowej inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej obejmujące kompleksowe skanalizowanie miejscowości Rudy. Budowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do wypełnienia w tym zakresie przepisów prawa unijnego jak również poprawy warunków bytowych mieszkańców. Realizacja inwestycji przyczyni się również do ochrony zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, które są źródłem wody pitnej dla mieszkańców.

Realizacja inwestycji związanej z budową sieci kanalizacyjnej przewidziana jest na lata: 2024-2027 w zależności od możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Planowana inwestycja ujęta została w VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VIAKPOSK) co umożliwi pozyskanie środków z UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Siedliska

Trwają prace projektowe związane z budową systemu kanalizacyjnego na terenie miejscowości Siedliska który umożliwi odbiór ścieków z poszczególnych nieruchomości. Jednocześnie powstały system kanalizacji umożliwi przesył ścieków z miejscowości Turze do istniejącej kanalizacji w Kuźni Raciborskiej.

Realizacja inwestycji związanej z budową sieci kanalizacyjnej przewidziana jest na lata: 2024-2027 w zależności od możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

Planowana inwestycja ujęta została w VI Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (VIAKPOSK) co umożliwi pozyskanie środków z UE w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Docelowo planuje się skanalizowanie terenu całej Gminy Kuźnia Raciborska.

Gospodarka wodna

Budowa ujęć wody ze źródeł Solarnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zakres zadania obejmuje modernizację systemu zaopatrzenia w wodę Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie budowy ujęcia wód podziemnych i magistrali wodociągowej ze źródeł Solarnia, co pozwoli zabezpieczyć dostawy wody dla mieszkańców w związku z występującą od kilku lat sytuacją hydrologiczną na terenie Polski pogłębiającą problemy z zaopatrzeniem w wodę i koniecznością szukania nowych źródeł zasilania.

Środki na realizację inwestycji pozyskane zostały Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni.

Realizacja zadania obejmuje lata: 2022-2023.

Budowa magistrali wodociągowej z przepompowni Wildek do SUW w Kuźni Raciborskiej

W ramach modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę planowana jest budowa magistrali wodociągowej z ujęć w Rudzie Kozielskiej do SUW w Kuźni Raciborskiej.

Planowane inwestycja zwiększy wydajność systemu oraz poprawi jakość dostarczanej mieszkańcom wody.

Drukuj Do góry