Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Uwarunkowania przyrodnicze

Gmina Kuźnia Raciborska jest gminą miejsko-wiejską położoną w województwie śląskim, powiecie raciborskim. W skład powiatu wchodzi osiem gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie oraz Racibórz.

Mapa Gminy Kuźnia Raciborska

Powierzchnia Gminy Kuźnia Raciborska obejmuje obszar o wielkości 127 km2, co stanowi 23,3 % powiatu raciborskiego oraz 1 % powierzchni województwa śląskiego. W jej skład wchodzą sołectwa: Turze, Siedliska, Budziska, Ruda, Jankowice, Ruda Kozielska oraz Rudy wraz z przysiółkami Biały Dwór, Brantolka, Kolonia Renerowska, Paproć, Podbiała, Przerycie, Szybki.

Od wschodu Gmina graniczy z gminami: Pilchowice i Sośnicowice, od południa z miastem Rybnik, gminą Nędza i Lyski, a od zachodu z gminą Rudnik. Poza granicami powiatu od północnego-zachodu graniczy z gminami Bierawa i Cisek (województwo opolskie).

Gmina w całości leży w Kotlinie Raciborskiej i w północno-zachodniej części Płaskowyżu Rybnickiego należącego do Wyżyny Śląskiej.

Obszar Gminy Kuźnia Raciborska jest nietypowym, jak na warunki województwa śląskiego, cichym i czystym regionem. Na terenie gminy występuje wiele form obszarowej ochrony przyrody i krajobrazu:

  • Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”

  • Użytek ekologiczny oraz pomniki przyrody.

Na terenie gminy obowiązuje Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska. Studium określa cele rozwoju gminy oraz strategiczne kierunki zagospodarowania przestrzennego w aspekcie występujących uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego (zjawisk przyrodniczych, kulturowych, społecznych, przestrzennych, ekonomicznych sprzyjających lub ograniczających realizację celów rozwoju) - stanowiących wizję kształtowania zagospodarowania przestrzennego.

Głównym celem założonym w studium jest kreowanie zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju Gminy, to jest rozwoju zaspokajającego aktualne i przyszłe potrzeby społeczności gminy, racjonalnie wykorzystującego walory ekonomiczne, przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe gminy.

Jednym z problemów określonych w studium jest niepełna obsługa w zakresie infrastruktury technicznej w tym m.in. brak sieci kanalizacyjnej uniemożliwiający prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej. Stąd też jednym z celów strategicznych jest kształtowanie pożądanych standardów infrastruktury technicznej głównie w zakresie odprowadzania i utylizacji ścieków. Zapisy w tym zakresie mają swoje odzwierciedlenie również w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują dla miasta Kuźnia Raciborska oraz części sołectw.

Drukuj Do góry