Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

RODO

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Agata GAWLIK

e-mail: rodo@gpwik.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”), Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. jako administrator danych informuje, że:

 1. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu: rodo@gpwik.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

  • w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),

  • dla celów spełnienia wymagań prawnych wynikających ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – art. Ust. 1 lit. c RODO,

  • dla celów dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,

  • dla celów wysyłania treści o charakterze marketingowym – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora,

  • dla celów badania jakości świadczonych usług – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony cel Administratora (analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej) lub na podstawie wyrażonej zgody, po zakończeniu trwania umowy,

  • dla celów prowadzonej analizy i statystyki – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

 3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów,

  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji,

  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/ Zleceń Stałych,

  • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek,

  • operatorom pocztowym oraz firmom świadczącym usługi kurierskie.

 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez cały okres trwania umowy lub w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych była zgoda – do momentu jej odwołania. Okres ten może zostać przedłużony w przypadku konieczności dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie oraz posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 10. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach – dobrowolne.

Drukuj Do góry