Rozmiar tekstu: - A +
Kontrast:

Postępowania zgodnie z ustawą PZP

W dniu 4 września 2023 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania pn.

„Budowa instalacji do zagospodarowania osadu ściekowego”

Przedmiotowe zadanie wchodzi w zakres projektu ID 05B7/19 pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 5.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa RIT”.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępnione są wszystkie dokumenty z nim związane:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6f338a20-4aec-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 


 

W dniu 8 listopada 2022 r. wszczęte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne – tryb podstawowy bez negocjacji na realizację zadania pt.

„Budowa ujęcia wód podziemnych, stacji uzdatniania wody (SUW) oraz sieci wodociągowej przynależnej do SUW”

Przedmiotowe zadanie wchodzi w zakres projektu ID 05B7/19 pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów” Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 5.1.2 „Gospodarka wodno-ściekowa RIT”.


Link do strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępnione są wszystkie dokumenty z nim związane: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ec13f36c-53e2-47fb-aedf-5936f3808db4

Drukuj Do góry